Huisregels en algemene (verhuur)voorwaarden

 

1. Definities

a)    Verhuurder: Float aan het Gein;
b)    Huurder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zichzelf en/of ten behoeve van één of meerdere andere
natuurlijke personen of rechtspersonen de Huurovereenkomst met Verhuurder afsluit;
c)    Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om Huurder tegen betaling een Vaartuig
zonder of met bemanning/schipper in gebruik te geven, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
d)    Vaartuig: het gehele vaartuig, inclusief alle ingebouwde elektronica 

e) Verhuurlocatie: de locatie waar u bent opgestapt. Dit kan zijn: de steiger stationsstraat t.o. nr 60, Abcoude, of een andere schriftelijk afgesproken locatie.

 

 

2. Algemene regels

 

 1. Verhuurder verhuurt het vaartuig voor een met de huurder afgesproken periode (2 of meerdere uren per dag(deel). Het vaartuig dient in alle gevallen op uiterlijk de afgesproken eindtijd terug te zijn op de verhuurlocatie.
 2. U kunt met maximaal 6 personen gebruik maken van een vaartuig (zonder schipper) van verhuurder. Kinderen gelden ook als volwaardig persoon. Een vaartuig met schipper kan gehuurd worden door maximaal 15 personen, danwel een grotere sloep met schipper voor maximaal 18 personen.
 3. De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar. 
 4. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.
 5. Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 6. Het gebruik van confetti, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Ook vuurwerk, barbecue en ander open vuur zijn verboden.
 7. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Indien het vaartuig vuil wordt achtergelaten door huurder, is huurder een bedrag van tenminste € 25,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
 8. Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
 9. Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 10. Bij slecht weer (zicht van max. 50 (vijftig) meter, aanhoudende zware regenval, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de Huurovereenkomst per direct te ontbinden zonder tot enige compensatie gehouden te zijn.
 11. Verhuurder kan de Huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden en het Vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien Huurder zich niet houdt aan de regels in de Algemene Voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen en verhuurder is niet tot restitutie van reeds betaalde bedragen gehouden.

 

 1. 3. Vaarregels en vaargebied

 

 1. De vaartuigen (zonder schipper) van verhuurder mogen worden gebruikt op het Gein, de Angstel en het Abcoudermeer. Het meenemen van de vaartuigen buiten dit gebied is, behoudens uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, niet toegestaan. In verband met de veiligheid van huurder en medeopvarenden is het absoluut verboden met de vaartuigen van verhuurder te varen over de Het Amsterdam-Rijnkanaal. 
 2. Huurder dient zich strikt te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.
 3. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
 4. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
 5. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen, roeiboten, zeilboten en (andere) schepen groter dan 20 (twintig) meter hebben te allen tijde voorrang.
 6. Het is niet toegestaan met het vaartuig andere vaartuigen te slepen.
 7. Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het Vaartuig en andere objecten en op het risico het hoofd te stoten aan bruggen.

Verhuurder wijst er expliciet op dat het van belang is te allen tijde het gewicht van personen en goederen goed over het Vaartuig te verdelen. Het niet goed verdelen van het op het Vaartuig aanwezige gewicht en/of het opzettelijk schommelen met het Vaartuig kan leiden tot omslaan van het Vaartuig. 

 

 

 

5. Verplichtingen van Huurder

Huurder dient zich te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder en/of de ingehuurde schipper. 

Huurder zal op zorgzame en veilige wijze omgaan met het Vaartuig.

Huurder zal het Vaartuig als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming en de Algemene Voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het Vaartuig aanbrengen.

Huurder zal het Vaartuig zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder niet in gebruik afstaan, niet geheel noch gedeeltelijk.

Het is de verantwoordelijkheid van Huurder om aan Verhuurder te melden als Huurder en/of de door hem geselecteerde medeopvarenden niet in staat zijn om te zwemmen. Opvarenden die niet in staat zijn om te zwemmen, dienen gedurende de gehele huurperiode een door Verhuurder ter beschikking gesteld reddingsvest te dragen.

Inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, etc.) die Huurder van Verhuurder meekrijgt zijn na de huurperiode in dezelfde staat terug te geven. Bij vermissing of schade brengt Verhuurder Huurder een passend bedrag in rekening.

Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de Huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient Huurder hiervan, voor afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.

Huurder dient voor afvaart het Vaartuig te controleren op eventuele niet door Verhuurder vastgelegde schade. Indien Huurder vaststelt dat er sprake is van niet door Verhuurder vastgelegde schade, dient Huurder hiervan, voor afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.

Aan het einde van de huurperiode zal Huurder het Vaartuig aan Verhuurder terugleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het Vaartuig ter beschikking gesteld heeft gekregen. Alleen indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen, mag Huurder het Vaartuig op een andere plaats terugleveren.

10 Mocht Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient Huurder Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het Vaartuig meer dan 15 (vijftien) minuten later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen is huurder een pro rata huurbedrag aan extra tijd aan verhuurder verschuldigd. Daarnaast heeft Verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan Huurder kan worden toegerekend.

In geval van schade en/of calamiteiten dient Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Verhuurder.

 

6. Aansprakelijkheid en schade

Het huren van een vaartuig bij huurder is volledig voor eigen risico van huurder.

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen die Huurder en overige inzittenden meenemen op het Vaartuig.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor materiele of immateriele (gevolg)schade voor enig lichamelijk letsel/ongeval van huurder en/of overige inzittenden, of schade van welke aard dan ook, ongeacht door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een Vaartuig van Verhuurder, tenzij die schade het directe gevolg is van aantoonbare opzet of grove schuld van Verhuurder. 
 3. Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot ten hoogste het huurbedrag van het Vaartuig.
 4. Huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
 5. Huurder is tevens aansprakelijk voor (gevolg) schade als gevolg van het niet-nakomen door huurder van de verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden en de door verhuurder gegeven aanwijzingen. Hieronder valt ook schade (bijvoorbeeld door gederfde inkomsten) en kosten die verhuurder heeft moeten maken door meldingen en eventuele claims van derden aan verhuurder.
 6. Huurder is tevens aansprakelijk voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade ontstaan gedurende de tijd dat hij het Vaartuig onder zich heeft. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle schade en claims van derden.
 7. Huurder is verplicht schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder mede te delen. 
 8. Indien het Vaartuig door Huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, zal de door huurder betaalde borg aan verhuurder toekomen en niet worden gerestitueerd. Voorts is Verhuurder gerechtigd op kosten van Huurder het Vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond en de (gevolg) schade op huurder te verhalen (onder verrekening van de ingehouden borg).

 

7. Reserveringen

 1. Het maken van reserveringen voor één of meer Vaartuigen is mogelijk via Internet, telefonisch, per email of ter plaatse. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door Verhuurder (via e-mail of SMS).
 2. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van iDEAL (internetbankieren), Paypal, credit card of PIN.
 3. Bij annulering van een bevestigde reservering door Huurder is geen restitutie mogelijk. Wel heeft Huurder het recht in geval van slechte weersvooruitzichten (aanhoudende regen, onweer of storm ten tijde van de huurperiode) tot 24 (vierentwintig) uur voor het begin van de overeengekomen huurperiode de reservering kosteloos te wijzigen door te bellen of mailen met Verhuurder. Uitstel van de huurperiode is mogelijk met maximaal 1 (één) jaar.
 4. Bij annulering van een bevestigde reservering korter dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren of bij afwezigheid zonder bericht is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Huurder geen recht op een alternatief.
 5. Als Huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 (één) uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Verhuurder het recht het Vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
 6. Indien Verhuurder de Huurovereenkomst ontbindt vanwege slecht weer (zicht van max. 50 (vijftig) meter, aanhoudende regenval, onweer of storm) heeft Huurder recht op teruggave van de betaalde huursom, maar niet op hiervoor genoemde vergoeding van maximaal 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen huursom. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.

8. Verhuur ter plaatse zonder reservering

 1. Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de Huurovereenkomst.

9. Borgstelling

 1. Voordat de Huurovereenkomst in kan gaan, dient is huurder verplicht vooraf een borgstelling te betalen van 150 euro. Dit kan alleen cash worden voldaan!  Dit alles geldt tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Geschillen

 1. Op de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.